Picture

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2558.
รายละเอียด

Picture

ประกาศผลสอบ

ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2558 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
รายละเอียด

Picture

ประกาศคะแนน

ประกาศคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด

Picture

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2558.
รายละเอียด

Picture

ประกาศผลสอบ

ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2558 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
รายละเอียด

Picture

ประกาศผลสอบ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับสลากเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด

Picture

ประกาศผลสอบ

ประกาศคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนทั่วไป และ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด

Picture

ใบสมัครสอบ ม.๔

รายละเอียด

Picture

แจ้งความจำนงเข้าศึกษา

รายละเอียด

Picture

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ห้องเรียนปกติรายละเอียด

Picture

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ห้องเรียนปกติรายละเอียด