ข่าวประชาสัมพันธ์


ความเป็นมาของสารวิทยา

         ในปี 2484 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพระนคร และธนบุรีต้องหยุดทำการสอนจึงเป็นเหตุให้บรรดาบุตรธิดาของข้าราชการและคนงานในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกไม่สามารถจะหาที่เรียนได้ ที่ประชุมข้าราชการและคนงานกรมวิทยาศาสตร์ มีมติเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจัดตั้งโรงเรียนขึ้นภายในกรมวิทยาศาสตร์เพื่อทำการสอนเด็กเหล่านั้นจึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ
         ดังนั้น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2487 พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเป็นการภายในโดยใช้เรือนแถวนายทหารหมายเลข 9-10 เป็นสถานที่ทำการสอน โดยมี พ.ต. ขุนบัญญัติทิพ โกมุท เป็นเจ้าของและผู้จัดการ นางสำรวย อุณหะเลขกะเป็นครูทำการสอนอยู่ในความอุปการะของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและได้เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2487 ในปี 2489 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง พ.อ.จักรายุทธวิชัย หงสกุล (ยศขณะนั้น) เจ้ากรมวิทยาศาสตร์จึงได้จัดตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนราษฎร์เป็นการถูกต้องตามพระราชบัญญัติให้ชื่อว่า "โรงเรียนสารวิทยา" สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นประถม ปีที่ 1-4 ประเภทสามัญ ( ก่อนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2494 ) อนุญาตให้รับนักเรียนได้ 125 คนและใช้บริเวณแผนกที่ 6 กรมช่างแสง ( แปรสภาพจากกรมวิทย์ฯ ) ถนนพหลโยธินบ้านพักหมายเลข 9-10 เป็นที่ตั้งของโรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 27 คน รับนักเรียนทั่วไป มีครูทำการสอน 3 คน พ.ท.ขุนจรัส พนาวสาน เป็นเจ้าของโรงเรียน โดยมี ร.อ.สุวัสตร์ ปัทมานนท์ เป็นผู้จัดการ และนางจำเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์ เป็นครูใหญ่ โรงเรียน ได้ดำเนินการมาจนถึงปี 2490 จึงได้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูทำการสอน 9 คน เปิดสอนแบบสหศึกษา.
         ปี พ.ศ. 2498 โรงเรียนได้ขยายรับนักเรียนจนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะ เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล และอนุญาตให้เป็นหน่วยสมทบสอบ และทำการสอบไล่ได้เองทุกชั้น ต่อมาวันที่ 22 พฤศจิกายน 2500 โรงเรียนสารวิทยาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ - สารวิทยา" และมีนางวนิดา ปิ่นเพชร เป็นครูใหญ่แทน นางจำเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์ ครูใหญ่คนเดิมซึ่งขอลาออกเพื่อติดตามครอบครัวไปต่างจังหวัด ในปี พ.ศ. 2503 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนนักเรียนเตรียมปีที่ 1 แผนกวิทยาศาสตร์และในปี พ.ศ. 2504 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมปีที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2519 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สารวิทยา ได้รับโอนเข้าสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนสารวิทยา" นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 จนถึงปัจจุบัน และ วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียน.


คณะผู้บริหารโรงเรียนสารวิทยา

นายราชวัตร สว่างรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา

นางสุรีรัตน์ สะสุนทร

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสมชาย ตั้งประพฤติดี

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป

นายดุสิต ขจรภัย

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายเขษมชาติ อารีมิตร

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


หน่วยงานและการให้บริการ


ที่ติดต่อ

๒๓๙๘/๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กทม.๑๐๙๐๐ เบอร์ติดต่อ ๐๒-๕๗๙-๓๖๔๖