นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนโดยการเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

กรุณาเลือกประเภท

ประวัติโรงเรียน

   ในปี 2484 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพระนคร และธนบุรีต้องหยุดทำการสอนจึงเป็นเหตุให้บรรดาบุตรธิดาของข้าราชการและคนงานในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกไม่สามารถจะหาที่เรียนได้ ที่ประชุมข้าราชการและคนงานกรมวิทยาศาสตร์ มีมติเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจัดตั้งโรงเรียนขึ้นภายในกรมวิทยาศาสตร์เพื่อทำการสอนเด็กเหล่านั้นจึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ
    ดังนั้น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2487 พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเป็นการภายในโดยใช้เรือนแถวนายทหารหมายเลข 9-10 เป็นสถานที่ทำการสอน โดยมี พ.ต. ขุนบัญญัติทิพ โกมุท เป็นเจ้าของและผู้จัดการ นางสำรวย อุณหะเลขกะเป็นครูทำการสอนอยู่ในความอุปการะของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและได้เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2487

ในปี 2489 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง พ.อ.จักรายุทธวิชัย หงสกุล (ยศขณะนั้น) เจ้ากรมวิทยาศาสตร์จึงได้จัดตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนราษฎร์เป็นการถูกต้องตามพระราชบัญญัติให้ชื่อว่า "โรงเรียนสารวิทยา" สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นประถม ปีที่ 1-4 ประเภทสามัญ ( ก่อนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2494 ) อนุญาตให้รับนักเรียนได้ 125 คนและใช้บริเวณแผนกที่ 6 กรมช่างแสง ( แปรสภาพจากกรมวิทย์ฯ ) ถนนพหลโยธินบ้านพักหมายเลข 9-10 เป็นที่ตั้งของโรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 27 คน รับนักเรียนทั่วไป มีครูทำการสอน 3 คน พ.ท.ขุนจรัส พนาวสาน เป็นเจ้าของโรงเรียน โดยมี ร.อ.สุวัสตร์ ปัทมานนท์ เป็นผู้จัดการ และนางจำเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์ เป็นครูใหญ่ โรงเรียน ได้ดำเนินการมาจนถึงปี 2490 จึงได้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูทำการสอน 9 คน เปิดสอนแบบสหศึกษา.

ปี พ.ศ. 2498 โรงเรียนได้ขยายรับนักเรียนจนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะ เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล และอนุญาตให้เป็นหน่วยสมทบสอบ และทำการสอบไล่ได้เองทุกชั้น ต่อมาวันที่ 22 พฤศจิกายน 2500 โรงเรียนสารวิทยาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ - สารวิทยา" และมีนางวนิดา ปิ่นเพชร เป็นครูใหญ่แทน นางจำเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์ ครูใหญ่คนเดิมซึ่งขอลาออกเพื่อติดตามครอบครัวไปต่างจังหวัด ในปี พ.ศ. 2503 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนนักเรียนเตรียมปีที่ 1 แผนกวิทยาศาสตร์และในปี พ.ศ. 2504 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมปีที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2519 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สารวิทยา ได้รับโอนเข้าสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนสารวิทยา" นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 จนถึงปัจจุบัน และ วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียน.

ปรัชญาโรงเรียน

สุวิชฺโช ว ชเนสุโต ผู้มีวิชาดี เป็นคนเด่นในหมู่ชน.

อัตลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา

รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม นำความรู้ คู่พหุภาษา กีฬาดีเด่น

เอกลักษณ์

ถิ่นสวนสวยโรงเรียนงาม.

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อ สังคมโลก
2. พัฒนาส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. พัฒนาการจัดกระบวน การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสร้างภาคีเครือข่าย ตลอดจนระดมทรัพยากร ในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง สังคมไทย สังคมโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาและการเรียน ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. มีกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพ ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
6. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพทั้งองค์กร
7. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

จุดเน้น

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4
2. นักเรียนทุกคน มีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ และสร้างสรรค์
3. เพิ่มศักยภาพ พัฒนานักเรียนด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่ความเป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น และใช้การวิจัยสื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. การบริหารจัดการศึกษา โดยใช้เรียนเป็นฐานยึดตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก
8. โรงเรียนสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร