การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558

772740

                 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ในหัวข้อ ” คนไทยไม่โกง ” เพราะสังคมไทยกำลังประสบปัญหาร้ายแรงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ฝังรากลึกไปทั่วทุกหย่อมหญ้าเป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤติทางคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมหากเด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กให้รับรู้ปัญหา มีความเข้าใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ และสามารถแยกแยะถูก-ผิด ดี-ชั่ว ได้ พวกเขาจะมีภูมิคุ้มกันตัวเอง รักในความดี รังเกียจการทุจริต และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและสังคม หากเราทุกคนต้องการเห็นสังคมมีความยั่งยืนก้าวหน้า น่าอยู่ ประชากรมีความสุขและมีจิตสำนึกแห่งความดีงามเราควรร่วมมือร่วมใจในการปลูกฝังและสร้างรากฐานที่ดีแก่เยาวชน เพื่อประชาชนและประเทศชาติจะก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน งานศิลปะ คือ สื่อในรูปแบบหนึ่งที่สามารถช่วยกระตุ้นความคิดและสะท้อนการกระทำของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันได้

          โครงการศิลปกรรมยุวพัฒน์จึงเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และคาดหวังที่จะให้พวกเขาได้มีโอกาสสื่อสารกับเพื่อนนักเรียน ผู้ใหญ่ และคนในสังคมไทยถึงสิ่งที่ตนเองนึกคิดและรู้สึกเกี่ยวกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสิ่งที่พวกเขาอยากเห็นหรือหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมไทย จุดประสงค์ของการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อปลูกฝังและสร้างความเข้าใจในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในกลุ่มเด็กและเยาวชน
3. เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางความคิดและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตผ่านผลงานศิลปะ
4. เพื่อพัฒนาความคิดของเด็กและเยาวชนทั้งในด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
5. เพื่อเผยแพร่งานศิลปะเด็กและใช้งานศิลปะของเด็กเป็นสื่อในการกระตุ้นและรณรงค์ให้คนในสังคม“รัก” ในการทำความดีและไม่ยอมรับพฤติกรรมการโกงทุกรูปแบบ

ประเภทของผลงาน
• จิตรกรรม สื่อผสม และภาพพิมพ์ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ
• ผลงานจากชั้นอนุบาล – มัยธมศึกษา ต้องมีขนาด 15 x 22 นิ้ว เท่านั้น(ไม่ใส่กรอบรูป)
• ผลงานจากระดับอุดมศึกษาต้องใช้เฟรมผ้าใบ ต้องมีขนาด 80 x 100 เซนติเมตร เท่านั้น
• ประเภทของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 5 ช่วงชั้น ดังนี้
– ช่วงชั้นที่ 1 : ชั้นอนุบาล – ป.3
– ช่วงชั้นที่ 2 : ชั้น ป.4 – ป.6
– ช่วงชั้นที่ 3 : ชั้น ม.1 – ม.3
– ช่วงชั้นที่ 4: ชั้น ม.4 – ม.6 / ปวช.1- ปวช.3
– ระดับอุดมศึกษา: ชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 4 และอายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์

การส่งผลงาน
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องจัดส่งในนามโรงเรียนเท่านั้น โดยมีอาจารย์ผู้สอนศิลปะและผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองผลงานและประทับตราโรงเรียน (ไม่รับผลงานที่ส่งประกวดในนามชมรม/โรงเรียนที่สอนพิเศษศิลปะในเชิงพาณิชย์)
2. โรงเรียนส่งภาพเข้าประกวดได้ทุกช่วงชั้น และไม่เกิน 3 ภาพต่อช่วงชั้นต่อโรงเรียน
3. ผู้ส่งผลงานประกวดต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจน ครบถ้วนและแปะติดไว้ที่ด้านหลังของผลงาน
4. หากส่งผลงานผิดเงื่อนไขข้อ 1. – 3. จะไม่ได้รับการพิจารณา
5. กำหนดส่งผลงาน
• ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2558(ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)โดยส่งมาที่ มูลนิธิยุวพัฒน์เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอนเขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 (“ศิลปกรรมยุวพัฒน์”)
• ส่งผลงานด้วยตัวเอง ภายในวันที่ 4 กันยายน 2558

สิ่งที่ต้องแนบมาพร้อมผลงาน
1. ใบสมัครส่งผลงานประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และแปะติดไว้ที่ด้านหลังของผลงานอย่าง แน่นหนาและไม่หลุดลอก
2. สำเนาใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว1 แผ่น
3. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของผลงาน และรับรองสำเนาด้วยตนเอง

คณะกรรมการตัดสินการประกวด
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร กรรมการ
3. อาจารย์สังคม ทองมี กรรมการ
4. อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ กรรมการ
5. คุณสุนันทา ตุลยธัญ กรรมการ
6. อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ

รางวัล
• โรงเรียนที่มีผลงานได้รับรางวัลจากการประกวดจะได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนงานศิลปะ
• นักเรียนผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลดังนี้

ช่วงชั้นที่ 1 (อนุบาล 1 – ป.3) และ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6)
รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลทุนการศึกษา7,000บาท (ช่วงชั้นละ 1 รางวัล)
รางวัลดีเด่น รางวัลทุนการศึกษา 5,000บาท (ช่วงชั้นละ 1 รางวัล)
รางวัลชมเชย รางวัลทุนการศึกษา 2,000บาท (ช่วงชั้นละ 5 รางวัล)
รางวัลเกียรติบัตร ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณ (ช่วงชั้นละ 10 รางวัล)
รางวัลร่วมแสดง ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณ (ช่วงชั้นละ 15 รางวัล)

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) และ ช่วงชั้นที่ 4(ม.4 – ม.6 หรือ ปวช.1– ปวช.3)
รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลทุนการศึกษา10,000บาท (ช่วงชั้นละ 1 รางวัล)
รางวัลดีเด่น รางวัลทุนการศึกษา7,000บาท (ช่วงชั้นละ 1 รางวัล)
รางวัลชมเชย รางวัลทุนการศึกษา 5,000บาท (ช่วงชั้นละ 5 รางวัล)
รางวัลเกียรติบัตร ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณ (ช่วงชั้นละ 10 รางวัล)
รางวัลร่วมแสดง ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณ (ช่วงชั้นละ 15 รางวัล)

ระดับอุดมศึกษา (อายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์)
รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลทุนการศึกษา 15,000บาท (1 รางวัล)
รางวัลดีเด่น รางวัลทุนการศึกษา 10,000บาท (1 รางวัล)
รางวัลชมเชย รางวัลทุนการศึกษา 7,000บาท (1 รางวัล)
รางวัลเกียรติบัตร ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณ (10 รางวัล)
รางวัลร่วมแสดง ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณ (15 รางวัล)

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. นักเรียนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องศึกษาอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติหรือภูมิลำเนา
2. ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องไม่มีเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ละเมิดหรืออ้างอิงผู้ใดให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเสื่อมเสีย
3. ต้องไม่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้ใดที่ได้สร้างสรรค์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
4. ผลงานจะต้องไม่เคยส่งประกวดหรือนำออกแสดงที่ใดมาก่อน
5. ผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิยุวพัฒน์
6. มูลนิธิยุวพัฒน์ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดในสูจิบัตรเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกชนิด

การรับคืนผลงาน
หากประสงค์รับผลงานคืน โรงเรียนหรือนักเรียนจะต้องมารับด้วยตนเองที่มูลนิธิยุวพัฒน์เท่านั้น
• ผลงานที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและร่วมแสดง สามารถรับผลงานคืนภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังสิ้นสุดนิทรรศการ
• ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลสามารถรับผลงานคืนระหว่างวันที่ 1–31 ตุลาคม 2558 เวลา8.00 – 17.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)
• ผลงานที่ไม่มารับคืนภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานนั้น และมูลนิธิฯ มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆ ก็ได้กับผลงานเหล่านั้น

การตัดสินรางวัล
• การตัดสินผลงานใช้เกณฑ์การตัดสินจากคุณภาพของงานแต่ละชิ้นและเนื้อหาที่สามารถสื่อออกมาได้ตรงประเด็น
• การตัดสินรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2558ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
• ประกาศผลรางวัลทางเว็บไซต์ www.yuvabadhanafoundation.org   วันที่ 25กันยายน2558 เวลา 18.00 น.
• หากไม่มีผลงานใดผ่านเกณฑ์การพิจารณาสำหรับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลนั้น
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ กำหนดการดำเนินงาน
• การส่งผลงาน หมดเขตส่งผลงานวันที่4กันยายน2558
(กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 25สิงหาคม2558)
• การตัดสินผลงาน 20 กันยายน2558
• การประกาศผล 25 กันยายน2558
• มอบรางวัล มกราคม2558

ประกาศ ณ วันที่ 26มิถุนายน2558
มูลนิธิยุวพัฒน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
มูลนิธิยุวพัฒน์
เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-301-1080, 02-301-1140โทรสาร 02-301-1439
E-mail: ybf@ybf.premier.co.th    Website: www.yuvabadhanafoundation.org
facebook.com/yuvabadhana 

หรือรายละเอียดที่เว็บไซต์ สพฐ. ตามลิงค์นี้    http://www.obec.go.th/documents/64877

843 Total Views 1 Views Today