การแข่งขัน โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2015

การแข่งขันนักเรียน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

หัวข้อแข่งขัน

 • ภาพยนตร์สั้น

 • หัวข้อ “ประเทศไทยของเรา”

 • ความยาวไม่เกิน 3 นาที

เกณฑ์การตัดสิน

 • เนื้อหาในภาพรวม คือ ความเหมาะสมของเนื้อหา การเรียบเรียงเรื่องราว ตลอดจนการถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติตามได้ง่าย  (40 คะแนน)

 • ความคิดสร้างสรรค์  คือ ความคิดสร้างสรรค์, ความโดดเด่นที่ช่วยให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจำ  (30 คะแนน)

 • คุณภาพการผลิต คือ คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน  (30 คะแนน)

  ข้อแนะนำ : ควรมีสตอรี่บอร์ดประกอบ

การแข่งขันนักเรียน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

หัวข้อแข่งขันMobile Application 3 หมวด ดังนี้

 • เพื่อการศึกษา
 • การท่องเที่ยว
 • สุขภาพหรือคุณภาพชีวิต

เกณฑ์การตัดสิน 

 • ความสมบูรณ์ของข้อเสนอ คือ ด้านความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ ข้อเสนอโครงการมีรูปแบบและหัวข้อครบถ้วน สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ ใช้ภาษาได้ถูกต้อง มีภาพ ตาราง หรือตัวอย่างประกอบทำให้สื่อได้ชัดเจน  (20 คะแนน)

 • ความเหมาสมในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา คือ ด้านความยากง่ายในการพัฒนา เทคนิคที่ใช้มีความซับซ้อน หรือ ขั้นสูง เทคโนโลยีใหม่และมีสิทธิภาพ มีคุณค่าในเชิงงานพัฒนาหรือการวิจัย หรือใช้เทคนิคที่ไม่ซับซ้อนมาก แต่ถ่ายทอดได้น่าสนใจ (20 คะแนน)

 • ความคิดสร้างสรรค์ คือ เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ แปลก ใหม่ ยังไม่มีผู้พัฒนาหรือคิดค้นมาก่อน หรือ มีผู้พัฒนามาแล้ว แต่นำเสนอหรือพัฒนาในแนวทางที่แตกต่างกันออกไป (25 คะแนน)

 • ประโยชน์ใช้งาน คือ สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง สามารถนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ สามารถนำไปต่อยอดได้ (20 คะแนน)

 • ความน่าจะพัฒนาให้เสร็จ คือ ด้านความน่าจะพัฒนาโครงการได้เสร็จตามกำหนด ขอบเขตงาน สามารถพัฒนาได้เสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (15 คะแนน)

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ หัวข้อแข่งขัน Mobile Application

รายละเอียดการเขียนหัวข้อเสนอโครงการ หัวข้อ Mobile Application (คลิกเพื่อดูเอกสาร)

หมายเหตุ สำหรับหัวข้อการแข่งขัน Mobile Application นักเรียนผู้ที่จะเข้าแข่งขันจะต้องทำการ ส่งรายละเอียดการเขียนหัวข้อเสนอโครงการ หัวข้อ Mobile Application (คลิกเพื่อดูเอกสาร) มาให้กรรมการตัดสินก่อน และเมื่อคณะกรรมการตัดสินผ่านแล้วจะดำเนินการประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าแข่งขัน

กำหนดการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : โครงการ Thailand ICT  Youth  Challenge 2015”

 • ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ที่ www.thictyouth.com : 15 ตุลาคม 2558
 • เข้าร่วมค่ายเยาวชน Thailand ICT Youth Challenge พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา : 18  – 20 พฤษจิกายน 2558
 • ประกาศผลรางวัล และพิธีการมอบรางวัล : ธันวาคม 2558 – มกราคม 2559

**หมายเหตุ: กำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thictyouth.com , facebook : thictyouth

ใบสมัคร

861 Total Views 2 Views Today