สอบธรรมศึกษา

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน จัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร เพื่อเป็นการพัมฯาความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ให้เข้าใจลึกซึ้งเพิ่มติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตต่อไปนักธรรม16 นักธรรม 2 นักธรรม 4 นักธรรม 9 นักธรรม1 นักธรรม3 นักธรรม5 นักธรรม6 นักธรรม7 นักธรรม8 นักธรรม10 นักธรรม11 นักธรรม12 นักธรรม13 นักธรรม14 นักธรรม15

1743 Total Views 1 Views Today