ประกาศแจ้ง เรื่องโรงเรียนหยุดในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

จากหนังสือแจ้งผู้ปกครอง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  แล้วนั้น

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 

โรงเรียนหยุดให้นักเรียนทบทวนบทเรียนที่บ้าน

และทางโรงเรียนจะมีการอบรมพัฒนาครูทั้งโรงเรียน เรื่อง PLC.  

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มบริหารวิชาการ

1137 Total Views 2 Views Today