กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

 

กำหนดการรับนักเรียนโรงเรียนสารวิทยา ปีการศึกษา 2562

แนวปฏิบัติเตรียมความพร้อมการเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ

**** การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ****

แบบคำร้องเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 เขตพื้นที่บริการ

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 เงื่อนไขพิเศษ

**** การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ****

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4  ห้องเรียนทั่วไป

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ความสามารถพิเศษ

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 เงื่อนไขพิเศษ

**** เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ****

**** เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ****

ตัวอย่าง หนังสือรับรอง

20835 Total Views 407 Views Today