ประกาศเรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1
แจ้งผู้ปกครองยังไม่ต้องกรอกคะแนน O-NET
ให้นำคะแนน O-NET มายื่นในวันสอบ

จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 1181
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563
โรงเรียนสารวิทยาจึงขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียนออกไป
จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

การรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563

การรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563

ม.1 และ ม.4 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา

ม.1 และ ม.4 ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ

ใบสมัคร ม.1

ความสามารถพิเศษ // เงื่อนไขพิเศษ

ใบสมัคร ม.4

ทั่วไป // ความสามารถพิเศษ // เงื่อนไขพิเศษ

ตัวอย่างใบรับรองที่พักอาศัย

23471 Total Views 196 Views Today