ประกาศโรงเรียนสารวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงยิมฯ และอาคารเรียน 4 โรงเรียนสารวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

แบบ ปร. 4 – 6

68 Total Views 1 Views Today