กลุ่มบริหารงานบุคคล

 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

 หัวหน้าระดับ

 หัวหน้างานสำนักงาน

หัวหน้างานบุคลากร

หัวหน้างานกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในสถานศึกษา

 หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมสารวัตรนักเรียน

 หัวหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน

หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และอบายมุข

หัวหน้างานประสานและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง

 หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมสารวัตรนักเรียน

 หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

หัวหน้างานระบบคะแนนความประพฤตินักเรียนและระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารผู้ปกครอง

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

9366 Total Views 1 Views Today