กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 หัวหน้างานพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

 หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

 หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

 หัวหน้างานจัดทำตารางสอน

 หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษและหลักสูตรพิเศษ

13215 Total Views 2 Views Today