งานแผนงานและสารสนเทศ

งานแผนงาน

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563

งานสารสนเทศ

สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

งานประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561

 การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

กฎกระทรวง

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการเขียนรายงาน SAR

8 องค์ประกอบ

เล่ม 1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

เล่ม 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เล่ม 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

เล่ม 4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

เล่ม 5 การตรวจสอบและติดตามคุณภาพการศึกษา

เล่ม 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

เล่ม 7 การจัดทำรายงานประจำปี

เล่ม 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

แบบฟอร์มส่งข้อมูลสารสนเทศเดือนมีนาคม

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสมุด

แบบรูปเล่มรายงานสารสนเทศ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสมุด

*

7861 Total Views 11 Views Today