งานแผนงานและสารสนเทศ

งานแผนงาน

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563

งานสารสนเทศ

สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

งานประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

กฎกระทรวง

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการเขียนรายงาน SAR

แบบฟอร์มส่งข้อมูลสารสนเทศเดือนมีนาคม

แบบรูปเล่มรายงานสารสนเทศ

แบบฟอร์มแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้

9351 Total Views 1 Views Today