งานแผนงานและสารสนเทศ

งานแผนงาน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560

งานสารสนเทศ

สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

งานประกันคุณภาพ

กฎกระทรวง

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการเขียนรายงาน SAR

8 องค์ประกอบ

เล่ม 1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

เล่ม 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เล่ม 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

เล่ม 4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

เล่ม 5 การตรวจสอบและติดตามคุณภาพการศึกษา

เล่ม 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

เล่ม 7 การจัดทำรายงานประจำปี

เล่ม 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

แบบฟอร์มส่งข้อมูลสารสนเทศเดือนมีนาคม

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสมุด

แบบรูปเล่มรายงานสารสนเทศ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสมุด

*

4963 Total Views 2 Views Today