งานแผนงานและสารสนเทศ

สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2558

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มส่งข้อมูลสารสนเทศเดือนมีนาคม

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสมุด

แบบรูปเล่มรายงานสารสนเทศ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสมุด

*

2307 Total Views 1 Views Today