ข้อมูลจำเพาะของโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสารวิทยา
สถานที่ตั้ง 2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อักษรย่อ ส.ย.
วันสถาปนาโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2487
ที่ดิน 31 ไร่
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระศากยะมุนีศรีสาระ
ปรัชญาโรงเรียน “สุวิชโช ว ชเนสุโต” ผู้มีวิชาดี เป็นคนเด่นในหมู่ชน
อัตลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา “พอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีวินัยในตนเอง”
เอกลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา ถิ่นสวนสวยโรงเรียนงาม
วัฒนธรรมองค์กร 1. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
2. มีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร
3. มีความเคารพต่อผู้อาวุโสและยึดถือเป็นแบบอย่าง
สัญลักษณ์-ตราประจำโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฎ มีตรา ส.ย. อยู่ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
สีประจำโรงเรียน เขียว-ขาว
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกสาละ
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ผู้บริจาคที่ดิน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ผู้บริหารโรงเรียน
นายนโรดม นรินทร์รัมย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ดร.อมรรัตน์ สารเถื่อนแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล นายอนุรักษ์  จิ๋วสุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นายอนุพงศ์ สุวรรณโชติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางวัลวิภา เพ็งประสพ
25532 Total Views 6 Views Today