ข้อมูลจำเพาะของโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสารวิทยา
สถานที่ตั้ง 2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อักษรย่อ ส.ย.
วันสถาปนาโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2487
ที่ดิน 31 ไร่
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระศากยะมุนีศรีสาระ
ปรัชญาโรงเรียน “สุวิชโช ว ชเนสุโต” ผู้มีวิชาดี เป็นคนเด่นในหมู่ชน
อัตลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา “ประพฤติดี มีความรู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม”
เอกลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา ถิ่นสวนสวยโรงเรียนงาม
วัฒนธรรมองค์กร 1. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู

2. มีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร

3. มีความเคารพต่อผู้อาวุโสและยึดถือเป็นแบบอย่าง

สัญลักษณ์-ตราประจำโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฎ มีตรา ส.ย. อยู่ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
สีประจำโรงเรียน เขียว-ขาว
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกสาละ
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ผู้บริจาคที่ดิน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก นางสำรวย  อุณหเลขกะ
ผู้บริหารโรงเรียน ปัจจุบัน นายนโรดม นรินทร์รัมย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางสุรีรัตน์  สะสุนทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ดร.ศรประภา  สิริภัทรวิช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ นางทยิดา  ตั้งตระกูล
19070 Total Views 8 Views Today