ข้อมูลจำเพาะของโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสารวิทยา
สถานที่ตั้ง 2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อักษรย่อ ส.ย.
วันสถาปนาโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2487
ที่ดิน 31 ไร่
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระศากยะมุนีศรีสาระ
ปรัชญาโรงเรียน “สุวิชโช ว ชเนสุโต” ผู้มีวิชาดี เป็นคนเด่นในหมู่ชน
อัตลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา “ประพฤติดี มีความรู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม”
เอกลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา ถิ่นสวนสวยโรงเรียนงาม
วัฒนธรรมองค์กร 1. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู

2. มีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร

3. มีความเคารพต่อผู้อาวุโสและยึดถือเป็นแบบอย่าง

สัญลักษณ์-ตราประจำโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฎ มีตรา ส.ย. อยู่ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
สีประจำโรงเรียน เขียว-ขาว
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกสาละ
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ผู้บริจาคที่ดิน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก นางสำรวย  อุณหเลขกะ
ผู้บริหารโรงเรียน ปัจจุบัน นายนโรดม นรินทร์รัมย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางสุรีรัตน์  สะสุนทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ดร.ศรประภา  สิริภัทรวิช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางทยิดา  ตั้งตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล นายอนุรักษ์  จิ๋วสุข
23663 Total Views 2 Views Today