ฟอร์มนิเทศภายใน

ฟอร์มนิเทศภายใน ( update 26 มี.ค. 2566 )

1.ปกแผนการจัดการเรียนรู้

2.บันทึกข้อความอนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้

3.ฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

4.ฟอร์มประมวลรายวิชา

5.ฟอร์มคำอธิบายรายวิชา

6.ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา

7.ฟอร์มโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

8.ฟอร์มแผนหน่วยการเรียนรู้

9.ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

คู่มือแผนการจัดการเรียนรู้

เอกสารแนบลิงก์ขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้

เอกสารประเมินงานนิเทศการศึกษา

นท.01 สรุปผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้

นท.02 แบบประเมินคำอธิบายรายวิชา

นท.03 แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้

นท.04แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้

นท.05 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

นท.06 ตารางวิเคราะห์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.ต้น

นท.07 ตารางวิเคราะห์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.ปลาย

นท.08 แบบประเมินการนิเทศสอน

คู่มือเอกสารประเมินงานนิเทศการศึกษา

สรุปนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้

รูปเล่มสรุปนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้

PDF

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

PDF

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้

เอกสารวิชาการ

20207 Total Views 12 Views Today