ฟอร์มนิเทศภายใน

ฟอร์มนิเทศภายใน ( update 11 พ.ค. 2560 )

ประเภทแบบฟอร์ม รายวิชาพื้นฐาน

 ประเภทไฟล์

1.ปกแผนการจัดการเรียนรู้

PDF

WORD

2.ฟอร์มประมวลรายวิชา ศต.21

PDF

WORD

3.ฟอร์มตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด

PDF

WORD

4.ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา

PDF

WORD

5.ฟอร์มคำอธิบายรายวิชา

PDF

WORD

6.ฟอร์มโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

PDF

WORD

7.ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

PDF

WORD

 

ประเภทแบบฟอร์ม รายวิชาเพิ่มเติม

 ประเภทไฟล์

1.ปกแผนการจัดการเรียนรู้

PDF

WORD

2.ฟอร์มประมวลรายวิชา ศต.21

PDF

WORD

3.ฟอร์มตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้

PDF

WORD

4.ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา

PDF

WORD

5.ฟอร์มคำอธิบายรายวิชา

PDF

WORD

6.ฟอร์มโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

PDF

WORD

7.ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

PDF

WORD

799 Total Views 1 Views Today