แบบฟอร์มนิเทศภายใน

แบบฟอร์มนิเทศภายใน ( update 25 มิ.ย. 2562 )

ประเภทแบบฟอร์ม รายวิชาพื้นฐาน

1.ปกแผนการจัดการเรียนรู้

Download

2.ฟอร์มประมวลรายวิชา ศต.21

Download

3.ฟอร์มตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด

Download

4.ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา

Download

5.ฟอร์มคำอธิบายรายวิชา

Download

6.ฟอร์มโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

Download

7.ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

Download

ประเภทแบบฟอร์ม รายวิชาเพิ่มเติม

1.ปกแผนการจัดการเรียนรู้

Download

2.ฟอร์มประมวลรายวิชา ศต.21

Download

3.ฟอร์มตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้

Download

4.ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา

Download

5.ฟอร์มคำอธิบายรายวิชา

Download

6.ฟอร์มโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

Download

7.ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

Download

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้

Download

งานวิชาการ

6228 Total Views 1 Views Today