วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

  โรงเรียนคุณภาพชั้นนำ ธำรงคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี

พันธกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
 2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ
 4.  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการ
 6.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
 7.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับชุมชน ภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม
 2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานอย่างต่อเนื่อง สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
 4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ
 5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่บูรณาการอย่างเป็นระบบ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
 6. สถานศึกษาเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ มีแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
 7. ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาอย่างยั่งยืน

จุดเน้น

 1.  นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามมาตรฐานสากล คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
 2.  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
 3.  นักเรียนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 4.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนและสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
 5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงาน
 6.  ส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัยและนำผลการวิจัย ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
 7.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ
 8.  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 9.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์โรงเรียน

 1.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล
  (หลักสูตร/คุณภาพผู้เรียน/การวัดผลประเมินผล)
 2.  ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ค่านิยมองค์กร

 1. วิสัยทัศน์ร่วมกัน
 2. มีกลยุทธ์ในการทำงาน
 3. มีความโปร่งใส เชื่อมั่นไว้วางใจกัน
 4. การมีส่วนร่วม
 5. บริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
 6. บริการด้วยใจ (Service Mind)

คุณธรรมอัตลักษณ์

 1. พอเพียง
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. ความรับผิดชอบ
 4. มีวินัยในตนเอง
143061 Total Views 13 Views Today