งานห้องพยาบาล

สถานที่ อาคารพยาบาล ข้างหอประชุมรัชมงคล โทร. 0-2579-3646 , 0-2940-9106 ต่อ 128

 1. การตรวจและดูแลสุขภาพนักเรียน
 2. การบริการปฐมพยาบาล
 3. การให้คำปรึกษาและแนะนำด้านสุขภาพอนามัย การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล

เพื่อให้การใช้บริการห้องพยาบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงได้วางหลักเกณฑ์ เพื่อถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. เวลาทำการ เปิดทำการตั้งแต่ 07.00 – 16.30 น.
 2. ผู้มีสิทธิเข้ารับการบริการ
 • ครู – อาจารย์และบุคลากรในโรงเรียน
 • นักเรียน
 • ลูกจ้างและผู้จำหน่ายอาหาร
 1. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าบริการ
  • เมื่อนักเรียนไม่สบายและต้องการเข้ารับบริการต้องปฏิบัติดังนี้
  • แต่งกายสุภาพ
  • ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
  • แจ้งอาการแก่เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งบันทึกชื่อ สกุล ลงในสมุดบันทึกซึ่งวางไว้ที่ห้อง
  • เจ้าหน้าที่จะค้นบัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน เพื่อบันทึกอาการและการใช้ยา
  • ไม่ทำแผลในเวลาเรียน ยกเว้นบาดแผลจากอุบัติเหตุ
  • นักเรียนที่เจ็บป่วยมากต้องนอนพักในห้อง ปฏิบัติดังนี้
  • แจ้งเจ้าหน้าที่หรือครูเพื่อดูอาการและขออนุญาตนอนพัก
  • วางรองเท้าในชั้นวางให้เรียบร้อย
  • ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
  • ลุกจากเตียงแล้วพับผ้าห่มและจัดที่นอนให้เรียบร้อย
  • ก่อนออกจากห้องพยาบาล รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นำส่งครูผู้สอน
  • นักเรียนที่เจ็บป่วย และต้องการขออนุญาตกลับบ้านให้ขอใบแจ้งการเจ็บป่วยจากเจ้าหน้าที่และมาขอบันทึกขอออกนอกบริเวณรงเรียนจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
23184 Total Views 3 Views Today