กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวิธีที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีสุข

วิสัยทัศน์

          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญา เห็นคุณค่าของชีวิต รู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกภายใต้วิถีทางความเป็นไทยปรับตัวและปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ภารกิจ

ส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมให้เกิดแก่ผู้เรียน

ส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่ม

ส่งเสริม และพัฒนาศักยภพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

สร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นไทย เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีการใช้ภาษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา

นักเรียนมีความสามัคคีและความรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดง ตามแนวทางที่ถูกต้อง

นักเรียนมีระเบียบวินัย ยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามวิถีความเป็นไทย และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประวัน

เป้าหมายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถ 5 ประการ

          1.ความสามารถในการสื่อสาร

          2.ความสามารถในการคิด

          3.ความสามารถในการแก้ปัญหา

          4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

          5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

10780 Total Views 2 Views Today