มัธยมศึกษาปีที่ 1

 เทอม 1 เทอม 2
 ค21101  คณิตศาสตร์  ค21102  คณิตศาสตร์
 ค21101  คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ)  ค21102  คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ)
 ค21101  คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ MEP)  ค21102  คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ MEP)
 ค21201  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1  ค21202  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1
 ค21203  คณิตศาสตร์อัจฉริยะ (ห้องเรียนพิเศษ)  ค21204  คณิตศาสตร์อัจฉริยะ (ห้องเรียนพิเศษ)
 ค21205  Mathematics Skills 1 (ห้องเรียนพิเศษ MEP)  ค21206  Mathematics Skills 2 (ห้องเรียนพิเศษ MEP)
 ว21101  วิทยาศาสตร์
 ว20241  เซลล์
 ว20221  สสารและการเปลี่ยนแปลง 1 (ห้องเรียนพิเศษ)
 ท21101  ภาษาไทย (พื้นฐาน)  ท21102  ภาษาไทย (พื้นฐาน)
 ท21201  เสริมทักษะการอ่าน 1  ท21202  เสริมทักษะการอ่าน 2
 ส21101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ส21103  ประวัติศาสตร์ไทย 1
 อ21101  ภาษาอังกฤษ  อ21102  ภาษาอังกฤษ
 อ21201  Reading and Writing Skills 1
 อ21203  Intensive reading and writing 1
 จ21201  ภาษาจีนเข้มข้น 1
 จ21203  ภาษาจีน 1
 ง21101  การงานอาชีพ 1 (ห้องคี่)  ง21102  การงานอาชีพ 1 (ห้องคู่)
 ง21101  การงานอาชีพ (ธุรกิจ) (ห้องคู่)  ง21102  การงานอาชีพ (ธุรกิจ) (ห้องคี่)
 ง21103  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ง21104  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
 ง21201  กราฟิกเบื้องต้น 1  ง21202  กราฟิกเบื้องต้น 2
 ก21901  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)  ก21902  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
1819 Total Views 2 Views Today