มัธยมศึกษาปีที่ 2

 เทอม 1 เทอม 2
 ค22101  คณิตศาสตร์  ค22102  คณิตศาสตร์
 ค22101  คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ)  ค22102  คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ)
 ค22101  คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ MEP)  ค22102  คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ MEP)
 ค22201  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3  ค22202  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4
 ค22203  คณิตศาสตร์อัจฉริยะ 3 (ห้องเรียนพิเศษ)  ค22204  คณิตศาสตร์อัจฉริยะ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
 ค22205  Mathematics Skills 3 (ห้องเรียนพิเศษ MEP)  ค22206  Mathematics Skills 4 (ห้องเรียนพิเศษ MEP)
 ว22102  วิทยาศาสตร์ 4
 ว22201  กระบวนการวิทยาศาสตร์ 3
 ว20223  ปฏิกิริยาเคมี (ห้องเรียนพิเศษ)
 ว20243  ระบบร่างกายของสิ่งมีชีวิต (ห้องเรียนพิเศษ)
 ท22101  ภาษาไทย (พื้นฐาน)  ท22102  ภาษาไทย (พื้นฐาน)
 ท22201  พูดเขียนเรียนรู้ 1  ท22202  พูดเขียนเรียนรู้ 2
 ส22101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ส22103  ประวัติศาสตร์ไทย 3
 อ22101  ภาษาอังกฤษ  อ22102  ภาษาอังกฤษ
 อ22201  Reading and Writing Skills 3  อ22202  Reading and Writing Skills 4
 อ22203  Intensive reading and writing 3
 จ22201  ภาษาจีนเข้มข้น 3
 จ22203  ภาษาจีน 3
 ง22101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ง22102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 ง20221  อาหารพื้นเมือง 1  ง20222  อาหารพื้นเมือง 2
 ง20223  อาหารอบ 1  ง20224  อาหารอบ 2
 –  ง20242  การผลิตกล้าไม้
 –  ง20246  การปลูกพืชผักสมุนไพร 2
 –  ง20286  การขายปลีก
 ง22103  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3  ง22104  เทคโนโลยีสารสนเทศ 4
 ก22 901  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)  ก22902  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
1284 Total Views 1 Views Today