ITA2565(OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียน

ITA2565(OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนสารวิทยา

ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลพื้นฐาน

หัวข้อข้อมูล
O1 โครงสร้างหน่วยงานโครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โรงเรียนสารวิทยา
Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q & AFacebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
O9 Social NetworkFacebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
โสตทัศนศึกษา สารวิทยา

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน

1. การดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปีแผนปฏิบัติการประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีสารสนเทศประจำปี

2. การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงาน

3. การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสารสนเทศประจำปี
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Serviceการตรวจผลการเรียน
E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนปฏิบัติการประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ทางเว็บไซต์
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส

1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นFacebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

4. แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

2228 Total Views 3 Views Today