รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้น ม.1

มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 02-940-1066,  02-579-3646 ต่อ 141

การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์)

ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

35106 Total Views 4 Views Today