หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

 โรงเรียนสารวิทยา  02 – 940 – 1066
 02 – 579 – 3646
 เบอร์ติดต่อภายใน
 ประชาสัมพันธ์  100 , 101  ห้องภาษาญี่ปุ่น  126
 กลุ่มบริหารงบประมาณ  102  คหกรรม (อาคาร 6)  127
 กลุ่มบริหารวิชาการ  103  ห้องพยาบาล  128
 กลุ่มบริหารทั่วไป  104  ทะเบียน – วัดผล  129
 กลุ่มบริหารงานบุคคล  105  งานสารบรรณ  130
 ห้องโสตทัศนศึกษา  106  ห้องคอมพิวเตอร์  131
 งานแนะแนว  107  งานบุคคล  132
 งานอัดสำเนา  108  วิทยาศาสตร์ (2) ห้อง 232  133
 งานห้องสมุด  110  วิทยาศาสตร์ (3) ห้อง 242  134
 สำนักงานผู้อำนวยการ  111  ดนตรีไทย  135
 ภาษาต่างประเทศ  112  ศูนย์ฯ AFS / ศูนย์ฯ มสธ.  136
 สุขศึกษาและพลศึกษา  113  งานอาคารสถานที่  137
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  114  ห้องภาษาฝรั่งเศส  138
 ศิลปะ  115  ห้องพิมพ์ดีด  144
 วิทยาศาสตร์ (1) ห้อง 239  116  ห้องพิมพ์พัก  145
 ห้องพักนักเรียนแลกเปลี่ยน  117  ห้องภาษาจีน (อาคาร 9)  146
 อุตสาหกรรม (อาคาร 3)  118  สังคมศึกษา  148
 ห้องโยธวาทิต  119    
 งานแผนงาน  120    
 ภาษาไทย  121    
 คณิตศาสตร์  122    
 หอประชุมรัชมงคล  123    
 ยามรักษาการณ์  124    
 นักการภารโรง  125    
23133 Total Views 2 Views Today