หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

 โรงเรียนสารวิทยา  02 – 940 – 1066
 02 – 579 – 3646
 เบอร์ติดต่อภายใน
 ประชาสัมพันธ์  100 , 101 ห้องภาษาญี่ปุ่น  126
 กลุ่มบริหารงบประมาณ  130  คหกรรม (อาคาร 6)  127
 กลุ่มบริหารวิชาการ  103  ห้องพยาบาล  128
 กลุ่มบริหารทั่วไป  104  ทะเบียน – วัดผล  129
 กลุ่มบริหารงานบุคคล  105  งานสารบรรณ  130
งานแนะแนว 107  ห้องคอมพิวเตอร์  131
งานอัดสำเนา 108  งานบุคคล  132
 งานห้องสมุด 110  วิทยาศาสตร์ (2) ห้อง 232  133
 สำนักงานผู้อำนวยการ 111  วิทยาศาสตร์ (3) ห้อง 242  134
 ภาษาต่างประเทศ 112  ดนตรีไทย  135
สุขศึกษาและพลศึกษา 113  ศูนย์ฯ AFS
 136
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  114  งานอาคารสถานที่  137
 วิทยาศาสตร์ (1) ห้อง 239 116  ห้องภาษาจีน  138
 งานแผนงาน 120  ห้องพักครูMEP  144
ภาษาไทย 121  ห้องพักครู อาคาร 9 ห้อง 938
 145
คณิตศาสตร์ 122  ห้องภาษาจีน (อาคาร 9)  146
ห้องพักนักเรียนแลกเปลี่ยน 117  สังคมศึกษา  148
ยามรักษาการณ์  124  ห้องศูนย์ ฯ ภาษาเกาหลี  109
       
       
       
       
     
   
24316 Total Views 24 Views Today