ประวัติครูแ๊อ๊ด

ข้อมูลผู้สอน

นายพงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง

ตำแหน่ง ครู คศ.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนสารวิทยา 2398/96 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-9401066
E-Mail : add_lpp@hotmail.com
Social Network : wwww.facebook.com/add046

ข้อมูลการศึกษา

ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฏร์สามัคคี)

ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ