Editor's Talk  
 
       ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างมากมาย
ดังนั้นนักเรียนจึงควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เนต เพื่อที่จะได้ใช้มันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  มีความรู้ มีความเข้าใจมากพอ
ที่จะฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับ